Neste dia 10 dezembro, parabenizo todos os palhaços do mundo!

Neste dia 10 dezembro, parabenizo todos os palhaços do mundo!

Neste dia 10 dezembro, parabenizo todos os palhaços do mundo!