Neste dia 3 dezembro, parabenizo todos os delegados do mundo!

Neste dia 3 dezembro, parabenizo todos os delegados do mundo!

Neste dia 3 dezembro, parabenizo todos os delegados do mundo!